Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wouterse & Blatter belastingadvies en administratie gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 65078470

Artikel 1.  Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • W&B’: de eenmanszaak Wouterse & Blatter belastingadvies en administratie zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever’: de wederpartij van W&B, zijnde de natuurlijke- of rechtspersoon die aan W&B opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • Werkzaamheden’: alle werkzaamheden, waartoe opdracht is gegeven of die door W&B uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht.
Artikel 2.  Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door W&B, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en W&B, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door W&B gedane aanbiedingen en/of offertes. Bij alle tussen W&B en opdrachtgever gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van opdrachtgever hierbij uitgesloten. 
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten aan W&B, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld door W&B, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. 
 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor W&B werkzaam zijn.
 4. Eventuele afwijkende bedingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover schriftelijk overeengekomen. 
 5. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
Artikel 3.  Aanbiedingen en offertes
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. 
 2. De door W&B gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 (zegge: dertig) dagen, tenzij anders is aangegeven. W&B is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen wordt bevestigd, tenzij anders is overeengekomen. 
 3. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht W&B niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4.  Totstandkoming, duur en opzegging overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding van de opdracht door W&B en wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is W&B daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij W&B anders aangeeft. 
 3. Behoudens anders overeengekomen kunnen W&B en opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met dien verstande dat opdrachtgever gehouden is de door W&B gemaakte kosten, te vergoeden. 
Artikel 5.  Gegevens en informatie
 1. Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien opdrachtgever alle door W&B verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door W&B gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
 Artikel 6.  Uitvoering van de opdracht
 1. W&B bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. W&B zal zich inspannen om de overeenkomst met opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en naar beste inzicht en deskundigheid uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. W&B kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft W&B het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Voor zover derden, die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de opdracht willen beperken, houden alle aan W&B gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen voor tekortkomingen van deze derden namens opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van W&B voor de tekortkoming van deze derden is uitgesloten.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan W&B aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, in de vorm en op de wijze als door  W&B verlangd, worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan W&B zijn verstrekt, heeft W&B het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijn indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
 7. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij W&B de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
Artikel 7.  Aansprakelijkheid
 1. W&B is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. W&B is evenwel niet aansprakelijk voor:
  • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan W&B of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
  • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door W&B ingeschakelde hulppersonen (werknemers van W&B daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met W&B verbonden organisatie;
  • bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
 2. De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van W&B gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van W&B.
 3. De aansprakelijkheid van W&B voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 8 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan W&B heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van € 50.000,- (zegge: vijftig duizend euro).
 4. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij W&B te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 5. pdrachtgever is gehouden W&B schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van W&B ten behoeve van opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van W&B.
Artikel 8.  Honorarium
 1. Opdrachtgever is aan W&B een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij W&B gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
 2. W&B mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachtte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van W&B verwacht mag worden de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. W&B zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen.
Artikel 9.  Betaling
 1. Betaling dient, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum, op een door W&B aan te geven wijze in de valuta waarin door W&B is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 (zegge: veertien) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% (zegge: één procent) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van W&B op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% (zegge: vijftien procent) over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00 (zegge: vijftig euro).
 5. W&B heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Artikel 10. Reclames
 1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan W&B te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover W&B aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
 3. n geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft W&B de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal W&B slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door W&B geleverde zaken, daaronder mede begrepen rapporten, jaarrekeningen, jaarstukken, adviezen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van W&B totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met W&B gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht W&B zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Voor het geval dat W&B zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan W&B of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van W&B zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 12. Geheimhouding
 1. W&B is verplicht de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op W&B een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet Melding Ongebruikelijke transacties en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover opdrachtgever W&B van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van W&B, voor zover W&B zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
 2. W&B is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van W&B is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van W&B openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van W&B, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.
Artikel 13. Intellectuele eigendom- en auteursrechten
 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt W&B zich de rechten en bevoegdheden voor die W&B toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die W&B bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, komen toe aan W&B, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
 2. Alle door W&B verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, (model)overeenkomsten, systemen, systeem-ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van W&B worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. W&B behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 1. Indien W&B aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 (zegge: veertien) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 15.1 genoemde verplichting, heeft W&B het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
Artikel 15.  Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en W&B is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Hertogenbosch.
 2. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
Scroll naar boven
Scroll naar top

Deze website maakt gebruik van cookies.
Lees meer